Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı

Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına personel alımı yapıyor. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular 3 Aralık 2020 tarihinde sona erecektir.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun  31. maddesi ile  09  Kasım  2018  tarihli,  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacağını açıkladı.
Genel Koşullar:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
* ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.  Diğer not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
* Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
Özel Şartlar:
Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlilik eğitim öğrencisi olmak gerekiyor.
Öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ise en az tezli yüksek lisans derecesinde olmaları isteniyor.

Gerekli Evrak:
* Başvuru dilekçesi,
* Nüfus cüzdanı fotokopisi 3 -1 adet fotoğraf,
* Özgeçmiş,
*  Lisans,  Yüksek  Lisans,  Doktora  belgesinin  fotokopisi  veya  e-Devlet  çıktısı,    (Yabancı  ülkelerden  alınan  diplomaların  Yetkili  makamlarca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
* Transkript fotokopisi,
* Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi ve transkripti 8 - ALES ve Yabancı Dil belgelerinin fotokopileri,
* Erkek adaylar için Askerlik Terhis, Tehir veya Tecil Belgesi 

Muafiyet:
* Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
* Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil koşulu aranmaz.

YORUM EKLE