Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 1 İç Denetçi 6 Uzman Personel ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır. Ayrıntılar haberimizin devamında

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA),  TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, analitik düşünebilen,  dinamik, takım çalışmasına yatkın, üretken, kendine güvenen, iletişime açık, çözüm odaklı, yenilikçi, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan; 1 İç Denetçi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı ile 4 ve iş tecrübesi ile 2 olmak üzere toplamda 6 Uzman Personel ve KPSS puanı veya iş tecrübesi ile 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Alım Yapılacak Kadroların Görev Yeri
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın  faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan uzman ve destek personeli bu illerden Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir. İç Denetçi ise Ajansın merkez ofisinin bulunduğu Erzurum İlinde görevlendirilecektir.

Başvuru Bilgisi
Başvurular, 20 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 4 Aralık 2020 tarihi saat 23.59' a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, 20 Kasım 2020 tarihinden başlayarak 4 Aralık 2020 tarihi saat 23.59' a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Sınav Bilgisi
Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adayların ilanı: 14 Aralık 2020
Sözlü sınav 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
Sınav yeri: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM  Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak.

Uzman Personel Başvuru Özel Şartları
KPSS Puanı ile Başvurulacak Pozisyonlar İçin 
1- Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İktisat, Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
2-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak,
KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları için Tercih Sebepleri
Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:
Hibe veya Mali Destek Programı Yönetimi, Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları, Program / Proje hazırlama, Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
İzleme Değerlendirme, Raporlama, Satın Alma Usulleri, Kayıt Tutma, Şartname ve İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,
Bölgesel ekonometrik ve mekansal analizler / sosyal, iktisadi ve sektörel analizler / kümelenme, rekabetçilik, girdi- çıktı analizleri / bölgesel kalkınma politikaları ve sektörel politikalar / bölgesel ve ulusal planlama çalışmaları / kalkınma kuramları / kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma / kırsal kalkınma ve tarım politikaları,
İç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesi,
Dış ticaret ve gümrük işlemleri,
Teşvik politikaları ve teşvik uygulamaları,
Fizibilite hazırlama,
Etki analizi,
Yatırım süreçleri, kamu kurum ve kuruluşlarındaki izin ve ruhsat işlemleri ve yasal uygulamaları,
SPSS, Minitab, STATA vb. istatistiksel paket programlarını veri toplama ve değerlendirme süreçlerinde yeterli düzeyde kullanabilmek,
Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,


KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

İş Tecrübesi ile Başvuracak Uzman Personel İçin

1-İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarındaki İktisadi İdari Bilimler ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde yer alan lisans düzeyinde herhangi bir bölümden mezun olmak,
2-Yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir mühendislik bölümünden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında yer alan lisans düzeyinde herhangi bir mühendislik bölümünden mezun olmak,
3-ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayımlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
Şehircilik ve Çevre,
- Araştırma-Geliştirme,
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
- Finansman,
- İnsan Kaynakları Yönetimi,
- Uluslararası Ticaret.

İş Tecrübesi ile Alınacak Uzman Personel Adaylarının Puanlama Kriterleri

İç Denetçi Başvuru Özel Şartları

1-Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonometri, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
2-Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,
3-Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak,
4-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS, e-YDS) İngilizce dilinden son 5  yıl içerisinde en az 70 puan almış veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak, (Denklikte ÖSYM'nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınacaktır.)
Yüksek lisans / doktora yapmış olmak veya ikinci üniversite mezuniyetine sahip olmak
Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek,
SMMM veya Muhasebe Yetkilisi Sertifikasına sahip olmak.


Destek Personeli Başvuru Özel Şartları

Bilgi İşlem Yetkilisi 
1-Üniversitelerin Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış olmak veya başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.
3-Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi sayılacaktır.
Ağ (Network) Donanımı ve Yazılımı (Altyapı, Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Güvenlik), Server (Microsoft ve Linux) işletim sistemleri ve Server Donanımı (Kurulum, Konfigürasyon, Yönetim, Arıza tespiti-giderimi), Bilgisayar- Bilişim Elektroniği Donanımı (Kurulum-Montaj, Konfigürasyon, Arıza tespiti-giderimi), E-Posta Server Sistemleri (özellikle Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ), Programlama (Sql, Web, Desktop, Sistem, Network üzerine çalışılabilecek dillerden),
Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi / Yazılım Geliştirme / Ağ Güvenliği Kurulumu ve Yönetimi / Veri Yedekleme ve Kurtarma / Web Programlama ve Tasarımı Konuları
Bilgi işlem alanında kamu veya özel kesimde çalışmış olmak,
Yabancı dil bilmek.

İdari ve Mali İşler Görevlisi Başvuru Özel Şartları

1-Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, İşletme, İktisat ve Kamu Yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
2-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P1, P2, P3 puan türlerinin birinden en az 60 puan almış olmak veya başvuruda bulunduğu pozisyonla ilgili alanlarda kamu kesimi veya özel kesimde en az beş yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak.
3- İdari ve mali İşler görevlisi için tercih nedenleri;
Kamu kurumlarında Evrak Kayıt ve Arşiv Sorumlusu olarak en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmak,
Arşivleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak,
Kamu kurumlarında veya özel kurumlarda İnsan Kaynakları ile ilgili bir birimde/görevde en az 3 yıl çalışma
deneyimine sahip olmak,
Bordrolama yapabilmek ve ilgili programları kullanabilmek

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Northeast Anatolia Development Agency Başvuru Özel Şartları

İş Kanunu ve SGK mevzuatına hakim olmak,
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikasına sahip olmak,
Performans değerlendirme sistemleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
MS Office programlarını ve her türlü ofis ekipmanını çok iyi derecede kullanabilmek,
Resmi yazışma kurallarına hakim olmak,
Protokol kuralları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda Yönetici Asistanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
Evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Mesleki deneyimle ilgili özel sertifika ve çalışmalara sahip olmak.
Yabancı dil bilmek.
5 yıl ve üzerindeki deneyim süresi dikkate alınır. (5 yıl için sınav ilanında belirlenen KPSS alt limit puanı ve ilave her yıl için 100 puana tamamlayacak şekilde 2 puan verilir)

Gerekli Blgeler 

Sınav Bilgisi

Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından  değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır. Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının 5 (beş) katı aday çağrılacak şekilde yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylarda yarışma sınavına davet edilir.
Yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 14 Aralık 2020 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesinde (www.kudaka.org.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları


Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi Ve Şekli
Yarışma Sınavı, 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde 08.30-18.00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25200, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.
Genel Sekreterlik, son başvuru tarihinin süresini uzatmaya ve sınav tarihini değiştirmeye yetkilidir. Değişiklikler Aj ans internet sitesinden duyurulacaktır.
Yarışma sınavı, uzman personel, iç denetçi ve destek personeli alımı için "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, gibi niteliklere sahip olup olmadığını ve tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve İlanı

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 29.05.2019 tarih ve 30788 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ve 31280 sayılı ve 20 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in ilgili hükümleri aynen uygulanır.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Yarışma sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında gerekli yasal işlemler yapılır.
Ajans Yönetim Kurulu tarafından, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen adayın başvurusu hangi aşamada olursa olsun iptal edilir.

Bilgi Alma
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.
Personel alımı ile ilgili aşağıda yer alan telefon ve e-posta adresinden bilgi alınabilir:
Tel: 0442 235 61 11
E-posta: info@kudaka.org.tr
İnternet Adresi: www.kudaka.org.tr

Sağlık News

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 02:42
YORUM EKLE