Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Resmi Gazete ’de yayınlanan ilanda Konya Büyükşehir Belediyesi boş olan mühendis kadroları için personel alımı yapacağını duyurdu. Ayrıntılar haberimizin devamında...

Konya Büyükşehir Belediyesi Personel Alımı

Boş olan mühendis kadrosu için müracaat edecek dayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip bulunmaları gerekmektedir.
Başvuru Genel Şartları 
a) Türk Vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl va da daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 
f)  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.
Başvuru Özel Şartları 
a) İlan edilen Mühendis kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari     KPSS P3 puanını almış olmak, 
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.


Başvuru Sırasında Başvuru Belgesine Eklenmesi Gerekli Belgeler
a)- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, 
e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 
g)  1 adedi forma yapıştırılmak üzere 2 adet vesikalık fotoğraf. 
Başvurular  insankaynaklari@konya.bel.tr e-posta adresine veya Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya taahhütlü posta ile ‘’Konevi Mahallesi, Millet Caddesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası No: 14 Meram/Konya’’ adresine yapılabilecektir.

YORUM EKLE