Devlet Kurumuna 160 Personel Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Ceza Tevfikler Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor. Başvuru bilgileri ve detaylar haberimizin devamında…

Devlet Kurumuna 160 Personel Alımı

Yayımlanan personel alımı ilanlarına göre Ceza Tevfikler Genel Müdürlüğü Personel Alımı Yapıyor.

İlana göre Kurum 160 ceza infaz kurumu kâtibi alacak. Başvurular 18 Ocak 2021 de başlamış olup 5 Şubat 2021 de bitmiş olacaktır. Başvurular Müdürlüğün resmi internet sayfası üzerinden yapılacaktır.

Başvuru şartları;

•    Türk Vatandaşı olmak,
•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
•    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(...) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
•    Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
•    Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
•    Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,
•    Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
•    Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 05.02.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak
•    Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede sayılan öğretim kuramlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
•    Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
•    Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

Sağlık News

YORUM EKLE